Contact US

 • 본사 및 지점안내본사 및 지점안내
 • 사업담당자 안내사업담당자 안내
 • 메일문의메일문의
Global Top Shipping Group in Resources Transport

사업담당자 안내

Home 고객지원 사업담당자 안내

안녕하세요. 저희 SK해운을 이용해 주셔서 감사합니다. 다음은 각 사업영역별 담당자 연락처입니다. 궁금하신 사항이나 제안 또는  건의하실 사항이 있으시면 언제나 연락주십시오. 이메일을 바로 쓰시려면 고객문의를 이용해 주십시오.

Wet Bulk Biz 본부

탱커개발영업팀

 • Mr. Youn-Sinn Cho

 • Tel : 02-3788-8652

 • yscho93@sk.com

가스선사업개발팀
 • Mr. Dong-Hyun Kim
 • Tel : 02-3788-8550
 • dhkim@sk.com

Dry Bulk Biz 본부

Dry Bulk 사업개발팀
 • Mr. Sang-Kyu Park
 • Tel : 02-3788-8466
 • sangkyu.park@sk.com
Dry Bulk 영업팀
 • Mr. Seong-Hun Son
 • Tel : 02-3788-8743
 • mr.son@sk.com

Breakbulk Biz 본부

Breakbulk 마케팅팀
 • Mr. Chun Geuk Kim
 • Tel : 02-3788-8730
 • cg.kim@sk.com
Breakbulk 운항팀
 • Mr. Sang Hun Seo
 • Tel : 02-3788-8701
 • sanghun.seo@sk.com

운영본부

운영기획팀
 • Mr. Se-Bin Im
 • Tel : 02-3788-8645
 • sebin.im@sk.com
탱커운항팀
 • Mr. Joung-Gyu Kim
 • Tel : 02-3788-8453
 • jessekim@sk.com
가스선운항팀
 • Mr. Se-Un Kim
 • Tel : 02-3788-8680
 • seunkim@sk.com
벌크선운항팀
 • Mr. Se-Jin Joo
 • Tel : 02-3788-8739
 • sjjoo@sk.com

기술관리본부

기술혁신팀
 • Mr. Dong-Joong, Lee
 • Tel : 051-605-0931
 • djlee2@sk.com
탱커관리팀
 • Mr. YOUNG-CHUL LEE
 • Tel : 051-605-0910
 • yclee@sk.com
가스선관리팀
 • Mr. Dong-Won Choi
 • Tel : 051-605-0930
 • kingchoi@sk.com
벌크선관리팀
 • Mr. In-Ho Ko
 • Tel : 051-605-0950
 • inho.ko@sk.com

해사기획

해사기획팀
 • Mr. Yong-Seok Hong
 • Tel : 051-605-0717
 • ys.hong@sk.com

PR

PR
 • Koh-Eun Kwon
 • Tel : 02-3788-8484
 • koheun.kwon@sk.com